Ал сёз окъуучума
Хурметли, сыйлы окъуучум!Бюгюн сенге окъумакъга- тюз джолну кёргюзген динибизни юсюнден 3 китабны теджейме. Бу китабла исламны динни тамалына бирери бирер тюрлю юретедиле, хар бири биртюрлю ариудула.
Биз миллетни, алан (къарачаймалкъар) миллетни, дин тарихи башха бир халкъгада ушамагъан энчи тарихи барды. Аланла биринчи меджисуулукъда, джахилликде Кюнге табына, Кёк Тейрисине табына андан сора 7-8 ёмюрледе иудей (чууут) динге да кире башлаб, 9-10 ёмюрледе христиан динни алгъандыла. Алай эте туруб- Тейри динни, чууут динни, христиан динни бирбирлерине къатышдыра келиб 15-17 ёмюрледе керти динни, Ислам динни сайлаб алгъандыла. Бизни миллетден сонгра джокъду дуния башында башха миллет бизниче динлени не тюрлюсюн да сынагъан. Аны бла биз айталлыкъбыз хар кимге да, хар миллетге да "Ислам дин - кертиликни джолуду, Аллахха табынган, Аллахха къуллукъ этген тюз джолдады!" деб.
Аланла!! Атабабаларыбыз сайлагъан динибизни бу хаух дунияда уакъ-тюйек затлагъа сатмайыкъ, атабабаларыбыз сайлагъан динибизни унутмайыкъ-атмайыкъ. Аллах берген дин-тин хазнабызны сакълайыкъ.Кесибиз юренейик, къатыбыздагъыланы, ызыбыздан келгенлени юретейик !!

Al söz oquwçuma
Hurmetli, sıylı oquwçum!Bügün señe  oqumaqga- tüz colnu körgüzgen dinibizni üsünden 3 kitabnı teceyme. Bu kitabla islamnı dinni tamalına bireri birer türlü üretedile, har biri birtürlü ariwdula.  

Biz milletni, alan  (qaraçaymalqar) milletni, din tarihi başha bir halqgada uşamağan ençi tarihi bardı. Alanla birinçi mecisuwluqda, cahillikde Küñe tabına, Kök Teyrisine tabına andan sora 7-8 ömürlede iudey (çuwut) diñe da kire başlab, 9-10 ömürlede hristian dinni alğandıla. Alay ete turub- Teyri dinni, çuwut dinni, hristian dinni birbirlerine qatışdıra kelib 15-17 ömürlede kerti dinni, İslam dinni saylab alğandıla. Bizni milletden soñra coqdu duniya başında başha millet bizniçe dinleni ne türlüsün da sınağan. 

Anı bla biz aytallıqbız har kimge da, har milletge da "İslam din - kertilikni coludu, Allahha tabıñan, Allahha qulluq etgen tüz coldadı!" deb. Alanla!! Atababalarıbız saylağan dinibizni bu hawh duniyada uaq-tüyek zatlağa satmayıq, atababalarıbız saylağan dinibizni unutmayıq-atmayıq. Allah bergen din-tin haznabıznı saqlayıq. Kesibiz üreneyik, qatıbızdağılanı, ızıbızdan kelgenleni üreteyik!

Бу китабланы бир кюн окъумакъ къыйынды.
1.Сайтны ислам бёлюмюн толусубла WinRAR'бла архивленгенди.  Акъырын, ашыкъмай окъургъа былайдан
downloud эт - джюкле. 
2.Китабланы 2 версиясы барды, экиси экибашха берилгенди. Бири кирилчеликде (кирил харифледе),экинчиси латинчеликде(румчалыкъда) (латин-рум харифледе). Башында линкледе сайлаб къара.
Ахмад Сылпагъар февраль-март айла 2004дж.

Bu kitablanı bir kün oqumaq qıyındı.
1. Saytnı islam bölümün tolusubla WinRAR'bla arşivleñendi. Aqırın, aşıqmay oqurğa  bılaydan
downloud et - cükle. 
2.Kitablanı 2 versiyası bardı, ekisi ekibaşha berilgendi. Biri kirilçelikde (kiril hariflede),ekinçisi latinçelikde(rumçalıqda) (latin-rum hariflede). Başında linklede saylab qara.
Ahmad Sılpağar  fevral’-mart ayla 2004c.

Хостинг от uCoz