ana sayfa/al beti

"Иман — ислам"

Каппушланы Яхйаны дин назмулары 1 кесеги

"Иман Ислам"  (китабчыкъдан) 1992 дж.  Москвада чыкъганды

Биджилени Мухаммадны редакторлугъу бла джарашдыргъанла Биджилени Секинат, Алботланы  Алим


Бисмилляh была башлайма
Иман — ислам айтыргьа,
Я Аллаh, биз халкъны тюзет
Хакъ джолунга къайтыргьа.
Махтаула бары сангады,
Сенсе бизни джаратхан,
Акъыл, ангы, билим бериб,
Буйругъунга къаратхан.
Салат-саламла да сен сал
Мухаммад расулунга*,
Алина*, асхабына* да,

Эм хар муъмин* къулунга.
Отуз эки фарыз* барды
Акъыл баликъ болгъаннга,
Аланы билмеклик борчду.
Ийнаныуу толгъаннга.
Фарызгъа ким ийнанмаса
Кяфыр болад, оллаhи.
Ийнаныб этмей къойса да,
Фасикъ* болад таллаhи.
Аладан алты фарызы
Имандады билигиз,
Аланы билиб, ийнаныб,
Ислам диннге киригиз.
Ол алты фарызны билмей,
Эм алагъа ийнанмай,
Муслиман болургъа кюрешген,
Ол къойсун бош къыйналмай.
Биринчиси ийнанмакъды —

Бир Аллаhны кесине
Барлыгъына, бирлигине,
Шек келтирмей эсине.
Хар бир гъалам* тюрлениучюд.
Тюрлениучю хадисди**,
Аланы тюрлендириучю
Къадир* Аллаh мухдисди*

Аллах тюрленмейди анга
Хадис болургъа джокъду джол,
Анга мухдис да болмайды

Анычюн къадимди* ол.
Аллаh джукъдан туумагъанды,
Аллаhдан джукъ да туумайд,
Аллаhха ушаш, тенг болуб,
Анга тенглик да тутмайд.

20

Аууалы*, ахыры джокъду

Керекли болмайд халкъгъа,
Халкъла керекли болалла
Хар заманда ол хакъгъа.
Кёкдед, джердед, онгдад, солдад,
Алдад, артдад демейбиз,
Хар къалайгъа да джетишген,
Бек уллуду дейбиз биз.

Кёкле, джерле, хар бир гъалам 
Аны уллулугъунаКёре, бек гитчечиклелле,

Бой салыб, буйругъуна.

Аллаh хар джерге джетибди,
Кёрюнмеую былайды,
Кесине джабыула салыб,
Джашрын болуб сынайды.
Къат-къат къарангы джабыула,
Эмда къат-къат нюр джабыу,
Салгъанды да ол кесине
Джокъ аны керюб табыу.
Дунияда кесин керюрча< BR>Бизге тезюм бермегенд,
Бу дунияда кёрюнюрге,
Кеситыйынчлы кёрмегенд.

21

Дунияда бизни ёлюрча
Джаратханд да ёлюкбюз,
Джандетде уа ёллюк тюлбюз,
Анда аны керлюкбюз.

Аллаh огъаесенг мёлек
Керюнмейд расуллагъа,
Мёлек тюрсюнде бу да кёбдю, тюшюннюк къуллагъа.
Джибрилден файгъамбар тилеб,
Джибрил кёрюнюб къалгъанд,
Сонгра файгъамбар ойсураб,
Джибрил къойнуна алгъанд.

Джибрил да адам тюрсюнде
Келди файгъамбарлагъа,
Адамча селешиб берди
Охийни* да алагъа.
Муса айтды: "Я рабби, ке-
синги кергюз манга — деб —
Джюрегим тынчайыр ючюн
Бир къарайым санга", — деб.

Аллаh айтды анга: "Сен чыртда кералмайса мени,
Болса да сен таугъа къара,
Мен тынчайтаиым сени.

Энди сен ол таугъа къара,

Тау тёзалса кёрюрсе,

Андан сора джюрегинге.

Сен рахатлыкъ берирсе".

Сора Аллаh таугъа, тауну
Юсю чакълы, ачылды.
Тау тезалмай умур-чумур,
Букъу болуб, чачылды.

Сора Муса аны кёрюб,

Тёзалмаиын сыгъылды,

Эсден тайыб, ол ойсураб,

Алайчыкъда джыгъылды.

Энди Аллаh джабыуларын
Кеси-кесинден алса,
Хар зат ма ол тауча болур,
Аллаh кёрюнюб къалса.

Аллаhны кёрюнмеуюню

Себеби ма былайды,

Аллаh хар затха кёрюнмей,

Джашрын болуб сынайды.

Экинчиси ийнанмакъды —
Аны мёлеклерине.
Нюрден джаратханды, деб, сан
Болмай кёблюклерине.

Алада джокъду ашау, 

ичиу, джукъу, эр эм тиши,

Хар бирины Аллаhха къул-

лукъ этмекликди иши.

Кёкле бла гъарш* тёгерегинде къуллукъ этелле,
Аллаhха чырт ассы* болмай,
Разылыгъна джетелле.

Джерде да барды мёлекле

Джумуш этиб айланнган,

Мёлекледе тёрт мёлек бард

Сыйлылыкъда сайланнган.
Биринчиси Исрафилди,
Экинчи Джабраилди,
Ючюнчюсю Микяилди,
Тёртюнчю Гъазраилди.

Къыяматда сургъа юрюрге*

Буйрукъ алды Исрафил,

Джаум была битимге да,

Микяил болду окил.

Аллаhдан файгъамбарлагъа
Келечиди Джабраил,
Джан алыучу Гъазраилди
Аны да сен эштиб бил.

Хар адамда эки мёлек:

Бири джазады онгда

Сууаблыгъын, бири да джа-
зады гюнахын солда.

Къабырда соруу этелле
Елгеннге эки мёлек,
Алагъа джангылмай, толу
Джууаб берирге керек.

Атлары Мункар, Накирди

Джууаб берсенг, сыйлайла.

Джууаб бералмагъанны уа,

Азаб бериб къыйнайла.

Ала сорадыла Аллахынгы, файгъамбарынгы,
Дининги, имамынгы,
Эм эгеч къарнашларынгы.

Къыблангы, игътикъатынгы,

Эм кимге къайтырынгы,

Душманынгы да соралла,

Айтаим айтырынгы.

Айт: "Аллахым — бир Аллахды,
Файгъамбарым — Мухаммад,
Диним — Ислам, имамым — къуран,
Этдим анга игътимад.

Кяба да къыбламды, даим

Сюннетди ийнаннганым,

Ёлсем, тирилсем да мени

Аллахады къайтырым.

Эгечлерим, къарнашларым
Бютеу муслиманлалла,
Душманларым да, хар заман,
Заранлы шайтанлалла".

Ючюнчюсю ийнанмакъды —

Аны китабларына,

Джюз тёрт китаб ийгенди — деб,

Хак файгъамбарларына.

Тёртю уллу китаблалла,
Джюзюсю джюз чапракъды,
Барысы да Аллахданды,
Бары да бирча хакъды.

Тёрт уллудан тауратны

Муса калимге ийди,

Забур деген китабы да

Дауут набийге тийди.

Инджилни да Аллах берди
Гъыйса файгъамбарына,
Къуранны да тыйынчлы кёрдю
Мухаммад мухтарына*.

Джюз чапракъдан он чапрагъы

Адам атагъа джетди.

Эллиси была да аны

Джашы Шис амал этди.

Аладан отуз чапрагъын
Идрис файгъамбар алды,
Онусу да Ибирахим
Халилуллахха* къалды.

Хар уметге аджал барды,

Аджал джетген, кетгенди.

Хар ким кесини китабы

Была амал этгенди.

Биз ахыр заман умметбиз,
Бизге да барды аджал,
Ары дери, къуран была
Биз этерикбиз амал.

Бизни аджалыбыз джетсе,

Къуран да кетерикди.

Андан сора, мычымай, къый-

ямат кюн джетерикди.

Тёртюнчюсю ийнанмакъды
Аны расулларына,
Дин юретир ючюн ийгем,
Ийнаннган къулларына.

Аладан бизге билинген

Аууал Адам, джашы Шис

Андан сора Нух, Салих, Иб-

рахим, Исмагъил, Идрис.

Андан сора Исхакъ, Якъуб
Энтда Юсуф, Эмда Луд,
Андан Сора Муса, Харун.
Эм Шогъаиб, эмда Худ.

Дагъыда Даут, Сулейман

Сонгра Гъийса, да Яхья

Дагъыда Илияс, Илиясагъ,

Зулкифли, Закария.

Андан сора Аюб, Юнюс,
Зулкъарнейни, Гъузеир
Энтда Лукъман, эм Мухаммад,
Буду барындан хаир.

Умметлени эм сыйлысы

Бизбиз, аны уммети,

Бизни аладан сыйлы этди,

Аны тутхан сюннети*.

Ол Мухаммад араблыды
Гъабдуллахны улуду.
Не къадар сыйлы болса да,
Ол Аллахны къулуду.

Гъабдул Мудалиф атасы
Файгъамбаргъа аккады,
Файгъамбарны туугъан джери,
Сыйлы болгъан, Маккады.

Аны бизге табыб берди

Кеси анасы Аминат,

Анга сют ичириб ёсдюрдю

Сют анасы Халимат.
Ата-ана ёлюб, Расул
Ёксюзчюк болуб къалды,
Къарт атасы сау табылыб,
Аны асраргъа алды.

Ол да мычымайын ёлюб,

Энтда ёксюзлюк джетди,

Андан сора Абу-Далиб

Анга осийлик* этди.
Алтмыш юч джылгъа джетгенди
Файгъамбарны ёмюрю,
Нюрленнген Мадинагъа тюш-
дю аны сыйлы кёрю.

Мени джаным къурман болсун

Аны сыйлы кёрюне.

Я Аллах, бизни да тюбет

Аны татлы нюрюне.

Бешинчиси ийнанмакъды —

Аллахны къадарына,

Къадар болуб бошалгъанды

Боллукъ затны барына.

Къадар демекни магънасы
План демекликди бил,
Къадаргъа магъна берирге,
Къарачайча джокъду тил.

Хар бир затны, халын билиб,

Боллукъ планын салгъанд,

Къачан, къаллайла боллугъун

Лаухул мафхузгъа* джазгъанд.

Лаухха джазылгъан хар бир зат
Бузулмайын боллукъду,
Азалда* салгъан планы
Тюрленмеин толлукъду.

План салыучу — Аллахды,

Ишни этиучю къулуду,

Бу дунияны ахлулары

Джин бла адам улуду.

Къулларындан хар бирине
Эркинликле береди,
Джюрек сайлаб, сюйген затын
Джюрегинде кереди.

Джюреги сайлаб сюйген затын Ол этерге тебресе,

Аллах унаса, кюч бериб,Этдиреди кёресе.

Ол унамаса адамла,
Джинле, мелекле бары
Тебдиралмазла тюкчюкню
Тюшген джеринден ары,

Сайлаб сюйюб игини этгеннге берликди сууаб,

Сайлаб, сюйюб аманны этгеннге, берликди азаб.

Аджал бирди, бирден бащха
Илинмек аджал келмейди,
Азалда джазылгъан аджал
Джетмей, адам елмейди,

Адам къолундан ёлген да,

Аджал джетиб, ёледи.

Билиб, сюйюб ёлтюрген да

Джаханимге кетеди.

Эки мукъмин бир-бирине
Чабыб, бири елтюрсе,
Ёлген да джэханимлиди,
Урургъа къол кёлтюрсе.

Адам улу бузукълукъ этиб, Бири-бирин сёгери,

Бир-бирине душман болуб, Бир-бири къанын тёгери.

Ол да лаухда джазылгьанды,
Адам дж,аратылгъынгы,
Адам, Хауатерекден ашаб,
Джандетден атылгъынчы.

Джазыкъ болмакъ башланнганды

Адам была Хауадан,

Бузулмакълыкъны себеби

Болад нафсы хауадан.

Адамны да, Хауаны да,
Аллах кеси джаратыб,
Джандетине салгъан эди,
Нигъматлагъа* къаратыб.

Айтхан эди: "Нигъматладан

Сиз сюйгенча ашагъыз,

Алай а ма бу терекге,

Джууукъ болмай, джашагъыз.
Нек десегиз ашасагъыз,
Сиз анга джууукъ болуб,
Зулмучуладан* болурсуз,
Бу халыгъыз бузулуб"

Иблис алдаб, нафс хауада Сюйюб, унутуб, ашалла.

Джандетден къысталыб, къыйынлашыб, джерде джашалла.
Сора Адам раббана
Заламна* дегенни, айтды,
Aллah тюзетиб, эм кечиб,
Керти таубагъа къайтды.

Ол терекден ашамакъ ур-

лукъларын бузгъан этди,

Ол бузулуу ауруу бала-

ларына джугъуб кетди.

Бузулмакълыкъ эм алгъын 
Адамны джашындан чыкъды,
Ол уруб, къанын тёгюб, 
ёлтюрюб, къарнашын джыкъды.

Ёлтюргюнчю айтхан эди,

Бу аны ёлтюрюрге,

Алай а ол унамады

Урургъа къол кёлтюрюрге.

Айтхан эди: "Мен къоркъама
Аллахдан ёлтюрюрге,
Кесим кибик къарнашыма,
Къыйыллыкъ келтирирге.

Ёлтюрюлген джашы Хабил,
Шахид болуб, табылды,
Аны ёлтюрген Къабил, кяфыр
болуб» отха табынды.

Аны юйюрю харам ашаб,
Бир-бирлерин алдыла,
Кяфырлыкъмы фундаментин
Джер юсюне салдыла.
Aтa, ана харам ашау,
Буду боланы бузуу,
Ала ашагъан харамды
Аны динсиз этген уу.

Аны ючюн этди Аллах
Харамланы, харамла,
Анычюн ашамасынла
харамланы адамла.
Алтынчысы ийнанмакъды -
Къыямат кюн болмакъгъа,
Аллах тирилтиб, джер юсю
Махшар* халкъдан толмакъгъа.
Ол кюн болур ючюн, сургъа
Исирафил юфкюрюр,
Андан чыкъгъан къаты тауш
Бютеу халкъны ёлтюрюр,.

Сора Аллах джерни юсюн,

Чагъыб тюббе-тюз этсе,

Бютеу халкъны ёлгенине,

Тамам къыркъ джыл да джетсе.
Исрафил сургъа юфкюрюб*,
Махшар халкъы тирилир,
Къыямат кюн хакъ болгъаны,
Ол заманда билинир.

Адам улу бютеу бары

Къымыжалай тирилир,

Алай а тёрт къаум адам

Дуниядача кийинир.

Кийимле кийиб къобарла
Амбия*, шухадаъла*,
Аулийъла* сора хакъдан
Таймагъан, гъуламаъла*.

Сора Аллах адамланы

Ол кюн махшаргъа джыяр,

"Омтазу* — деб, кяфырланы

Джаханнамына тыяр.

Малаикле адамлагъа
Китабларын берирле,
Ала окъуб, китаблада
Этгенлерин кёрюрле.

Китабы онгдан берилген -
ни тынч болур хыйсабы,
Артдан солдан берилгенни
Къыйын болур гъикъабы*.

Тюзлюкню базманы ол кюн

Адамлагъа берилир,

Дунияда этген затлары

Ол базманда чегилир.
Игилири ауур болгъан
Ол джандетге къутулур,
Аманлыгъы ауур болгъан,
Джаханнамда тутулур.

Сора сирад кёпюр 

махшардан джандетге тартылыр,

Тюбю джаханнамды 

еталмагъан анга атылыр.
Сирад кёпюрню узуну
Юч минг джыллыкъды таны,
Бири ёрюм, бири эниш.
Бири тюб-тюздю аны.

Сирад кёпюр кенгди, тынчды

Джандетге барлыкълагъа,

Къылдан ингичгед, кълычдан джитид

Джаханимде къаллыкълагъа.

Халкъ сираддан ётмекде

Тюрлю-тюрлю болурла,

Бир къаум бек дженгил ётюб,

Джандетледе солурла.

Бир къаумда джолоучуну
Джюрюшюнде ётерле,
Бир къаум да, ёталмайын,
Джаханимге кетерле.

Кяфырлыкъ ючюн кетгенле

Даим анда къалырла,

Гюнах ючюн кетгенлени

Шафагъатчыла* алырла.


Исламны беш фарызы

Ол отуз эки фарыздан —

Беши исламда болад,

Бу бешисин толтургъанны,

Муслиманлыгъы толад.

Бири шагъатлыкъ этмекди
Аллахны бирлигине,
Мухаммад файгъамбарны да
Хакъ келечилигине.

Экинчиси — хар кюнде беш

Уахды намаз къылмакъды,

Ючюнчюсю рамазанда,

Ораза тутуб, сынмакъды.

Тёртюнчюсю, къолдан келсе,
Хаджи къылыб ёлмекди.
Бешинчиси, малы болса,
Борч закатын бермекди.

Абдезни фарызлары

Фарызладан тёртюсю да

Абдездеди, бил таныб,

Беш намазны къылыучу бол,

Абдезни толу алыб.

Биринчиси джуу бетинги,
Чеги была джетдириб,
Экинчиси джуу къолланы,
Чыналадан ётдюрюб.

Ючюнчюсю — мес тартарса

Башха тёртден бирине,

Тёртюнчюсю — джуу аякъланы

Ашикъла была бирге.

Гъусул

Фарызладан энтда ючюсю

Джуууммакъдад, сен уян,

Муслиманнга муну къоймакъ,

Болады эрши зиян.

Биринчиси джуу аузунгу,
Ичине суу джетдириб,
Экинчи бурнунга суу тарт,
Кемирчекден ётдюрюб.

Ючюнчюсю санларынга те-

нгегинге суу къуярса,

Тюк чакълы бирчигин къоймай,

Бютеу барын джууарса.

Темам

Фарызладан энтда экиси
Таямумгъа джетелле,
Таямумну, суугъа мадар
Табмагъамла, этелле.

Биринчиси къолларынгы
Джер букъугъа къагъарса,
Сен бетинге ол къолланы.
Джетдириб, мес тартарса.

Экинчиси къолларынгы
Джер букъгъа къагъарса,
Сол аязны онг билекге,
Онгну солгъа джагъарса.

Намазны фарызлары.

Фарызладан онэкисин

Намаз кесине алды,

Алтысы ичинде, алты-

сыда тышында къалды.

Тыш алтыдан бирин къоюб,
Сен намазгъа киришме,
Алтысында тамам этмей,
Намаз къылгъа кюрешме.

Биринчиси тёнгегинги

Тазала хадасаддан*,

Андан мурат, абдезсизликден 

эмда джанабаддан*.

Экинчиси наджасатны*
Тайдыр, болса юсюнгде,
Эда болса, намаз къыллыкъ
Джерингде, не кесингде.

Ючюнчюсю, кийим кийиб,
Ауратынгы джабарса,
Сен излесенг, кийимлени,
Инша Аллах, табарса.
Эркек уруну аураты
Киндигинден тобукъгъа
Деричиди, сен табигъ бол,
Шаригъатда джорукъгъа.

Юйюнде, шилеб, джашаргъа
Эркин болмагъан тиши
Эркишини хукмусундад.
Шаригъатда аны иши.
Алай а джангыз башхасы,
Сыртын, къарнын да джабар,
Ала анда ауратды — деб,
Китабда барды хапар.

Юйюнде, ишлеб, джашаргъа
Эркин болса тишируу.
Бет, къол, аякъдан къалгъанны
Борч болад джабыб туруу.

Тертюнчюсю беш намазны

Уакътыларын билмекди,

Хар намазны уакътын билиб,

Чагъында ийилмекди.

Бешинчиси сен аллынгы
Кяба болгъан джерге бур,
Олду бизни хакъ къыблабыз,
Анга айланнганлай тур.

Алтынчысы сен ниет эт,

Не къыллыгъынгы ойлаб,

Къуру Аллахны къаст этиб,

Джюрекни анга байлаб.

Ич алтыдан биринчиси —
Къулакъ къакъгъан такбирди,
Къулакъ къакъгъан, дунияны 
къойсун, ол намазгъа кирди.

Экинчиси ёре турмакъ,

Фарызлада саулагъа,

Ёре турмакъ борч болмайды,

Къарыусуз къыяулагъа.

Ючюнчюсю башын, белин
Ийилтиб рукугъу этер,
Бешинчи манглайын, бурнун
Джетдириб, саждеге кетер.

Алтынчысы ахыр атда —
хыятына олтурур,
Ташаххуд къадар* олтурса,
Этер борчун толтурур.

Я, Аллах, сангады махтау,
Сен тюзетиб башладым,
Иман — ислам китабчыкъны,
Сен болушуб бошадым.
Я Аллах, сен къабыл эт
Муну муслиманлагъа,
Разы да бол бу китабны
Алагъа джазгъанлагъа.

Я рабби, кеч эм джазыкъсын

Муну окъуучуланы,

Ала къатыш кеч джазыкъсын,

Сюйюб тынглаучуланы.
Барыбызны да тазала
Кёб хаталарыбыздан,
Гюнахланы да къурут 
ана аталарыбыздан.

Зулмуланы да чайнатма

Мукъминлени барына,

Ахиратда да кийирме

Джаханимни нарына*

 

Бидгъала*

Хакъны бадилге* къошмагъыз,

Адамладан джашырыб,

Заманны зая этмегиз,

Гъафилликде* ашырыб.

Къуран хакъды, эй къарнашла,
Сюннет да нёгериди.
Динде бидгъа-ол бадилди
Ол аладан кериди.

Динде бидгъа-ол харамды

Бидгъаланы ичинде.

Харам тюлдю бидгъа болса,

Бу дунияны ишинде.

Аллахдан келген, хакъ диннге
Къоракъ-къошакъ этмегиз,
Олду харам бидгъа, анга
Сиз айланыб кетмегиз.

Къуран бла сахих*  хадиследен* 

азда таймагъыз,

Маузугъ*, загъиф* хадислени

Адамлагъа джаймагъыз.

Хадислеге къошхандыла

Маузугъла деб, бирлени,

Мухаддисле* айыргъанла

Аладан ол кирлени.

"Файгъамбар айтханд", — деген бла
Джюрек азда къаналмайд,
Мухаддисле айтмагъан зат -
Ол хадисге саналмайд.

Энтда хадиследе барды

Загъифле деб бир къаум,

Сахихни къоюб, загъифни

Тутханлагъа бард даум.

Аллайлагъа джолукъгъанбыз
Биз тараух намазда,
Ол къаум сахих хадисни
Къабыл этмейле азда.

Биз сахихни айтханыкъда,

Ала хакъдан джаллалла.

Аджагъалал алихатаны-

Айтханлача чарлалла.

Сегиз рекет тарауухха -
Сегиз сомчад дедиле,
Джыйырма рекет - 
джыйырма сомчад деб, багъа бердиле.

Сегиз рекет тараухха
патчахыбыз къол салгъанд,
Джыйырма рекет фальшивады,
Ол къол салынмай къалгъанд.

Къол салыннган капекчикде,
Анда да барды файда.
Къол салынмагъан сомлада
Файда джокъду хар къайда.
Аладача файда джокъду,
Сюннет болмагъан, затда
Ол да бидгъад, сууаб джокъду
Бидгъагъа ахиратда.

Сегиз рекет олду сюннет
Чыкъмагъыз сюннетинден,
Сиз керти болгъан эсегиз
Расулну умметинден.
Сиз кёбню сайлай эсегиз
Къылыгъыз элли намазны,
Беш намазны да къоюгъуз.
Не этесиз сиз ол азны?

Огъай ол да боллукъ тюлдю
Расул азны сайлагъанд,
Элли намазны къойдуруб,
Беш намазгъа байлагъанд.

Рекетлени кёб этмейин,

Аз эм узун къылыгъыз.

Олду расулну сюннети,

Ол болсун къыллыгъыгъыз.
Эки рекет намаз была
Расул тангын атдыргьанд.
Эки аягъы кебгюнчюнге,
Къыямда* кесин къатдыргъанд.

Алай эталмай эсенг да.

Тагъдилул арканны* эт.

Алай была сен намазны

Тюб дараджасына джет.

Рекягъатла кёб болсала
Ашыкъмакълыкъ келеди.
Аны была шайтан сизни
Зикруллахдан* бёледи.

Ол заманда сиз намазда

Ашыкъ-бушукъ этесиз.

Аны была тагъдилул 
арканны къоюб кетесиз.

Тагъдилул аркан болмагъан-
Ол намаз - намаз болмайд.
Тагъдилул аркан болмаса,
Сажде сахуусуз* толмайд.

Ашыкъмакълыкъ шайтанданды,

Аны сизда билесиз,

Дагъыда сиз намазлада

Джоргъалагъа минесиз.
Иги биз этебиз деб,
Намазда джоргъалайсыз,
Тагъдилул арканны къоюб
Намазны джармалайсыз.

Дин гъилмудан билгеними

Айтдым сизге билигиз,

Загъифлеригизни къоюб,

Сахихлеге киригиз.

Динде загъиф-ол бадилди
Сахихи да сюннетди,
Сюннетни къоюучу къаум,
Аджашмакъда уметди.

Къуран бла сахих хадислелле

 джаннетни джолу,

Анга шаригъат дейдиле,

Тутугъуз аны толу,

Бидгъала джаман джоллалла
Джаннетден терсине кетген,
Алабыла джюрюгенлени-
джаханнамгъа элтген.

48Бизде джокъ кибикди 

Алагъа ойлашыб, ийнаннган,

Ахиратны да эсгериб,

Аны ючюн къыйналгъан.

Энтда бизде керюнмейди
Къонакъ юйден кетер акъыл,
Джашауну этерге излейбиз,
Къонакъбай этгенден такъыл.

Къонакъ юйден хар кетгенни

Малы мында къалады,

Ол малындан къубба-къуру

Бир кебинлик алады.

Ёлсек кебинлени кийиб,
Алгъач атлагъа миниб,
Мындан биз барыб джатабыз.
Хар ким кёрюне кириб.

Кёрледе да джатарыкъбыз

Къыямат кюннге дери,

Анда махшаргъа барлыкъбыз,

Къайтыб келмейин бери.

Махшарда да Аллах бизге
Хисаб* суалын* этер,
Кимге джаннет, кимгеджахим
Хар ким орнуна кетер.

49Энди бизге керек болду

Биз джол азыкъ алыргъа,

Аны игиси такъуады*

Аны джюрекге салыргъа.

Къутулуб, сыйлы болгъа сюйген
Такъуагъа ахлы болсун,
Иман, ислам, ихсан бары
Аны юсюнде толсун.

Иман деген — ийнанмакъды

Бир Аллахны кесине

Барлыгъына, бирлигине,

Шек келтирмей эсине.

Экинчи да — ийнанмакъды
Аны мёлеклерине,
Нюрден джаратханды деб, сан
Болмай кёблюклерине.

Ючюнчю да — ийнанмакъды

Аны китабларына,

Джюз тёрт китаб ийгенди деб,

Хакъ файгъамбарларына.

Тёртюнчю да - ийнанмакъды
Аны расулларына,
Дин юретир ючюн ийген,
Ийнаннган къулларына.

50

Бешинчи да ийнанмакъды

Аллахны къадарына,

Къадар болуб, бошалгъанды,

Боллукъ затны барына.

Алтынчы да - ийнанмакъды
Къыямат кюн болмакъгъа,
Аллах тирилтиб, джер юсю
Махшар халкъдан толмакъгъа.

Ислам демек — бой бермекди

Аллах буюргъанлагъа,

Джуукъ да болмамакъды

Ол кери ургъанлагъа.

Исхан — Аллахны кёргенча
Бегиб къуллукъ этмекди,
Мен кёрмесем да, ол кёред
Деб, дуниядан кетмекди.

51

Аллахдан къоркъмакъ былайды

Дуниячюн шох ахиратда

Шоху была джау болур,

Аллахдан къоркъгъандан къалгъанны,

Шохлугъу дау болур.

Аллахдан къоркъгъанны, сегиз
Затда болад ышаны,
Биринчиси - кёзюндеди,
Айтайим англа аны.

Аллахдан къоркъгъанны кёзю

Къураннга талпыб къарайд,

Махлукъатлагъа* да къараб,

Ойлашдырыргъа джарайд.

Аллахдан къоркъгъанны, кёзю
Адамгъа джити къарамайд.
Джюрекге осуаса* салыб,
Саякълыкъгъа джарамайд.

Аллахдан къоркъгъанны кёзю —

Кёз зийнаны этмейди,

Къуллугъун этгенден башха

Хаулеликге кетмейди.

52

Экинчиси — къулакъдады

Ол къулагъын тынглатад

Къураннга, хадислеге сора

Хикъматланы англатад.

Аллахдан къоркъгъан къулагъын
Харам сёзге тынглатмайд,
Керексиз сёзлеге тынглаб,
Аланы да англатмайд.

Ючюнчюсю - тилиндеди

Аны тили сёлешед,

Къуран бла хадислени,

Зикиргеда кюрешед.

Аллахдан къоркъгъанны тили
Харам сёзню селешмейд,
Инджитиучю сёзню айтыб,
Адам бла кюрешмейд.

Тёртюнчюсю джюрекдеди

Аны джюреги тазад,

Аллахны эсгериб, къоркъуб,

Эти, бети да азад.

Аны джюреги, хар заман,
Хакъ затха бек илешед,
Анычюн хар саны
игини этерге кюрешед.

53

Аны джюреги, хар замам,

Бадилге чырт илешмейд,

Анычюн хар саны 

Джаманны этерге кюрешмейд.

Джюрек санлагъа патчахды
Ол айтханны этелле,
Бу ючюсю джюрекге
Билмегенин юретелле.

Бешинчиси — къолундады

Къолу къуран кёлтюред,

Ол урунуб, аны юйюне

Халал рысхы келтиред.

Аны къолу урлаб, уруб
Адамны къыйнамайды,
Кючю джетсе джумуш этиб,
Залимни сыйламайды.

Алтынчысы — къарнындады

Къарнына халалны къуяд,

Ач болса да, къарынчыгъын

Харам ашладан тыяд.

Джетинчиси — нафсындады,
Нафсын зийнагъа иймейд,
Некахланышмагъанына,
Аллахдан къоркъуб, тиймейд.

54

Сегизинчи — аякъладад

Ол ала была барад,

Шаригъатны айтыучугъа,

Андан насихат*  алад,

Ол аланы джюрютеди
Игилеге хар къайда,
Не болса да алыр ючю
Хар биринден бир файда.

Ол аланы джюрютмейди

Джаманла таба хаман,

Бир битли тонун кийдирмез

Ючюн, анга бир джаман.

Ким да болсун бу сегизин
Айтылгъанча сакъласа,
Оллахи ол джандетлиди,
Къурандагъын джакъласа.

Бу сегизни сакълаучула —

Муттакъийле* алалла,

Ала джаханнамгъа кирмей,

Джаннетледе къалалла.

Бу сегизни сакъламагъанла —
Фасикъле алалла,
Ала таубасыз ёлселе,
Джаханнамгъа баралла.

55

Къарнашла, биз аладанбыз

Энди тауба этейик,

Аллахха джалбарыб, тилеб,

Рахматына* джетейик.

Аллах айтханды, сокъраныб,
Къайтышханнга кечерге,
Бизге борчду бу дуниядан
Тауба* была кетерге.

Биз айтайыкъ, раббана заламна ангфусананы,

Атабыз да кечилгенди

Аллахха айтыб аны.


1.былай* джулдузчугъу болгъан арап сёзлени магъаналары Achiqlama бетде берилгенди

Интернет версийон хазырлагъан Сылпагъарланы Ахмад  феврал-март 2004дж

Хостинг от uCoz