на главную  al betge

ТИЛ БАЙЛЫГЪЫБЫЗ ЭМ АЛФАВИТ ИСТОРИЯБЫЗ.    til bayliğibiz em alfabet istoriabız
Орус-къарачай-малкъар сёзлюкде" 35000 сёзге джуукъ барды.(Москва 1965 дж) "Къарачай-малкъар- орус сёзлюкде" 30000 сёзге джууукъ барды.(Москвада 1989 дж) "Къарачай-малкъар тилни орфография сёзлюгюнде" 63000 чакълы сёз барды.Нальчикде 1982 джыл чыкъгъанды. Келтирилген санла ачыкъ этелле-тил байлыгъыбыз джетишимлиди, онглуду, кёбдю. Тенглешдиригиз - Л.Толстой дуниягъа белгили "Къазауат бла Мамырлыкъ" деген романын 11000 сёз хайырландыра джазгъанды. А.Пушкин "Евгений Онегин" айтылгъан ,махтаулу поэмасын 8000 сёз хайырландыра джазгъанды. Керитиси бла айтханга , бизде сёзле саны иги кёбдю бу келтирилген цифрадан. Нек десенг ,эски сёзлерибиз толусу бла джазылмагъандыла бу китаблада. Нарт эпосубуз,нарт сёзле,джырла,таурухла,джомакъла-тил байлыгъыбызгъа шагъатдыла. Ана тилде джазгъан поэтлерибиз, джазыучуларыбыз,  джырчыларыбыз ,журналистлерибиз- бары да кёргюзюгелле, шагъат болуб бегителле тил байлыгъыбызны.

 

 Белгисича ,бизни джазмабыз бек эртде заманлада къуралгъанды.Эрдеги Аланиада-Архыз ёзенде, Къобан джагъасында руна джазмала табхандыла археологла.Ол джазмаланы къарачай-малкъар тилде окъуйдула. Джазмалагъа 1100-1200 джылдан артыкъ заман болады.Алай а 13-14 ёмюрледе Алания къраллыгъбыз чачылгъаны себебли руна джазмабыз да ,урум джазмабыз да тас болгъандыла,унутулгъандыла. Андан сора ,1927-1928 джыллагъа дери, къарачай-малкъар халкъ араб элибле бла хайырлана ,джюрютгенди джазмасын. 1927-1928 джыллада саулай СССР-ни тюрк халкълары латин харифле хайырландырыб башлагъандыла,къарачай-малкъар халкъда ичинде болуб. Къарачай малкъар халкъ Тюркден алгъа кёчгенди латинге.1928-1938 джыллада латин алфабетибиз болгъанды. 1938-1939 джыллада Сталинни буйругъу бла СССР-ни тюрк халкълары бары кирил (орус) алфабетге кёчедиле.Ол демеклик,орус алфабетни 33 элибине,орус тилде болмагъан ,тюрк тауушланы кёргюзе, бирер тюрлю хариф къураб къошадыла.Къарачайлыла 5 хариф,малкъарлыла 3 хариф,татарлыла 6 хариф,къазакълыла 9 хариф.Башхала тюрк халкъла да да аны кибик. 

" Orus-qaraçay-malqar sözlükde" 35000 sözge cuwuq bardı.(Moskva 1965 c.) "Qaraçay-malqar- orus sözlükde" 30000 sözge cuwuq bardı.(Moskvada 1989 c.) "Qaraçay-malqar tilni orfografiya sözlügünde" 63000 caqlı söz bardı.Nalçikde 1982 cıl cıkgandı. Keltirilgen sanla açıq etelle- til baylığıbız cetişimlidi, oñludu, köbdu Teñleşdirigiz - L.Tolstoy duniyağa belgili "Qazawat bla Mamırlıq" degen romanın 11000 söz gayırlandıra cazğandı. A.Puşkin "Evgeniy Onegin" aytılğan ,mahtawlu poemasın 8000 söz hayırlandıra cazğandı. Kertisi bla aythaña , bizde sözle sanı igi köbdu bu keltirilgen sanladan. Nek deseñ eski sözleribiz tolusu bla cazılmağandıla bu kitablada. Nart eposubuz, nart sözle,cırla,tawruhla,comaqla-  til baylığıbızğa şağatdıla. Ana tilde cazgan poetleribiz,cazıwçularıbız, cırçılarıbız jurnalistleribiz-barı, şagat bolub begitelle til baylıgıbızga. 

-

 Belgisica ,bizni cazmabız bek ertde zamanlada quralgandı.Alanianı cerlerınde-Arxız özende, Qoban cağasında runa cazmala tabhandıla arheologla.Ol cazmalanı qaraçay-malqar tilde oquydula. Cazmalağa 1100-1200 cıldan artıq zaman boladı.Alay a 13-14 ömürlede Alaniya qrallığıbız çaçılganı sebebli runa cazmabızda ,urum cazmabızda tas tolğandıla. Aladan sora ,1927-1928 cıllaga deri, qaraçay-malqar halq arab elible bla hayırlana ,cürütgendi cazmasın. 1927-1928 cıllada sawlay SSSR-ni türk halqları latin harifle hayırlandırıb başlağandıla,qaraçay-malqar halqda içinde bolub. Qaraçay malqar halq Anatoliya türklüleden alğa köçgendi latiñe. 1928-1938 cıllada latin alfabeti bolğandı halqıbıznı. 1938-1939 cıllada Stalinni buyruğu bla SSSR-ni türk halqları barı orus alfabetge köçedile.Ol demeklik,orus alfabetni 33 elibine,orus tilde bolmağan ,türk tawuşlanı körgüze, birer türlü harif qurab qoşadıla.Qaraçaylıla 5 harif,malqarlıla 3 harif,tatarlıla 6 harif,qazaqlıla 9 harif.Başha (üzbek, azerbaycan,turkmen) türk halqla da anı kibik.

     БЮГЮНГЮ КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР КИРИЛ АЛФАВИТ- BÜGÜÑÜ QARAÇAY-MALQAR KİRİL ALFABET
Аа- адам,алма              Бб- бала,бабуш          Вв-вокзал,варвар                Гг-гагкы,гугурук           ГЪгъ-гъыжгъыл
Дд- даур,дамлы         ДЖдж-джер,джан       Ее-египет,кёкге                  Ёё ёгюз,ётлю               Жж- жыгъар-жугъур
Зз-заба,зыгыт             Ии-илипин,ийне          къысха Йй-ай,бий            Кк-калак,кесек            КЪкъ-Къарачай,къалакъ
Лл-лахор,лоп-лоп     Мм-Малкъар,мермер    Нн-наныкъ,Нюрджан        НГнг-(сеннге)            Оо-оноу ,орта
 Пп-палах,папах        Рр-рахмат,Раубазыp;     Сс-сасытыу,сёзсюз             Тт-тутурукъ,тёш         Уу-урум,ургъуй      
 къысха У суу,буу      Фф-файда,фарфор            Хх-хота,хайт-хуй              Цц-цехчи,центр           Шш-шорпа,шыша
Щщ-щётка                  Ыы-ышыкъ,ырыс           Ээ-эжиу,эгеч                    Юю-юшюу,юлюш        Яя-японлу,ящик 
дагъыда таушлары болмагъан эки хариф ;      Ъъ къаты белги,     Ьь -джумушак белги Малкъарда Дждж харифни хайырландырмайла аны орнуна къуру Жж хариф джазадыла.(Джер,джаш-Малкъарда жер,жаш деб джазадыла).   Тюзюн айтханга уа,  кёбюсю малкъар халкъны Дж дж хариф бла сёлешеди.(Чегем,Бахсан)     Жж хариф бла азы сёлешеди (Черек) ёзен,Холам бла Бызынгы бир ДЖдж,бир Жж,бир Зз бла сёлешеди (Зер,заш).        Бу темагъа энтда къайтырыкъма.
Рейтинг@Mail.ru
Хостинг от uCoz