ÜÇKÖKENİM- TUWĞAN ELİM,  ÜÇKÖKENİM  ELİM AHIR KÜNÜM

Гитче Къарачай районда Гитче Кум сууну (орусча-Подкумок) бойну бла бири биринден айрырылмай талай эл барды. Нарсана джанындан районга киргенлей; биринчи еэл Конзавод (Къарачай атла тутхан,бакъган агрофирма), экинчи ел Джагъа, ючюнчю эл Римгорка (Урумтау деген къарачай сёзден), тёртюнчю ел Ючкёкен, бешинчи ел Первомай ели, аны ызы бла Терезе ели. Елле сындджыр маталлы -бир биринден айырылмай тизилыбдиле. Хар бир елде джашагъан адамни саны- юч мингден алты минге дери.Ючкёкенни кесинде тамам 15000 адам. 
Фото тогерек бурулуб аллынганды. Фотола (A-B-C-D-E) бири бирине къошулсала бары тогерек бурулган панорама боллукъду.
Бу фотода;-Ючкёкен елини къыйыры бла Первомай ел башланады. Бу асфалт джол бла солгъа баргъаннга Первомай елни юсю бла Терезе елге тюшериксе. 

Gitçe Qaraçay rayonda Gitçe Kum suwnu (orusça-Podkumok) boynu bla biri birinden ayrırılmay talay el bardı. Narsana canından  rayonga kirgenley;  birinçi el Konzavod (Qaraçay atla tuthan,baqgan agrofirma), ekinçi el Cağa, üçünçü el Rimgorka (Urumtaw degen qaraçay sözden), törtünçü el Üçköken, beşinçi el Pervomay eli, anı ızı bla Tereze eli. Elle sındcır matallı -bir birinden ayırılmay tizilıbdile. Har bir elde  caşağan adamni sanı- üç mingden altı minge deri.Üçkökenni kesinde tamam 15000 adam.

Foto togerek burulub  allıngandı. Fotola (A-B-C-D-E ) biri birine qoşulsala barı togerek burulgan panorama bolluqdu.

Bu fotoda;-Üçköken elini qıyırı bla  Pervomay el başlanadı. Bu asfalt col bla solğa barğannga Pervomay elni üsü bla Tereze elge tüşerikse. 

Foto A-B

 

fotola har biri başharaq bolğanına-keçmeklik.


Учкекен тенгиз джагъасындан 900-1000 метр мийикдеди. Элни артында тау Урумтауду (Римгора).Урумтауну къатында, башында ески АЛАН шахар болганды (7-14 ёмюрледе) Учкёкен эли еки суу бири бирине къошулгъан джерде орналыбды. Учкекен суу бла Терезе (Гум суу) къошуладыла. Башхача айтханга эки ёзен бири бирине тирелиб башха-ючюнчю ёзен боладыла.(Юч Кёк Эн) (Эн-ёзен деген магъанада)Uçkeken tengiz cağasından 900-1000 metr miyikdedi. Elni artında taw Urumtawdu (Rimgora).Urumtawnu qatında, başında eski ALAN şahar bolgandı (7-14 ömürlede) Uçköken eli eki suw biri birine qoşulğan cerde ornalıbdı. Uçkeken suw bla Tereze (Gum suw) qoşuladıla. Başhaça aythanga eki özen biri birine tirelib başha-üçünçü özen boladıla.

Foto B-C


Foto D-E                            tekst  em  foto salpagarov ahmad

Хостинг от uCoz