по русски по карачайбалкарски по татарски
т  
тайна сыр, тахса, таша сер
так алай,ол халда, былай шулай, болай, мђсђлђн
также да, аны бла бирде, эм да, аныча шулай ук, да
такой аныча, аллай, алай шундый, шулкадђр
там анда,алайда, артда, андан сора анда, шунда, тегендђ
танец тебсеу бию
танцевать терсерге бие-ргђ
тарелка табакъ, тепшек тђлинкђ
таскать ташыргъа,тартаргъа таш-ырга, тарт-ырга
татарский татар татар
тащить ташыргъа алып бар-ырга
твердить къайтарыб айтыб турургъа колагына тукы-рга, ятла-рга
твердо къаты нык, катгый
твердый къаты каты, ныклы
твой сеники синећ
творческий чыгъармалаы иќади
творчество чыгъармачылыкъ иќат
т.е.(то есть) алай деген, алай демеклик т ягъни
тело тёнгек/тёммек, сан, зат,тин тђн, ќисем
тем 1.(им) алагъа 2. (сравнение)ол къадар, анча шул хђтле, шулкадђр
темно къарангы караћгы
темнота къарангылыкъ караћгылык
темный къарангы, караћгы; ќинаятьчел
тень кёлекге књлђгђ
теперь энди/шёндю хђзер
тепло джылы ќылы, дусларча
теплый джылы ќылы; ягымлы
терпеть тёзерге тњз-ђргђ; очра-рга, књр-ергђ
территория территория, джерджюзю, джер территория
терять тас этерге, айырылыргъа югалт-ырга, аерыл-ырга, ђрђм ит-ђргђ
тесно тар, тыкъ, такъыр тыгыз, тар
тетрадь, тетрадка дефтер дђфтђр
тетя  ата/ана эгечи (тейза) апа
технический техник техник
течение 1.агъым, агъыу,саркъыу,2.барыу,болуу агым, юнђлеш
тип тип, юлгю тип, тљр
тихий 1.тынч,джууаш 2. сабыр , 3.акъырын ђкрен, тын, басынкы
тихо тынч, акъырын,шош ђкрен, тын
тихонько акъырынчыкъ, тынчшыкъ ђкрен генђ
тише акъырынракъ,тынчракъ акрынрак, чњгез
тишина шым,тынч болуу/туруу,тынгылыкъ, шошлукъ тынлык, тынычлык
то  ол, о ...-дыр, нђкъ
то алай эсе, сора ул чагында, бер...бер, я...я
то есть ол демеклик ягъни, дљресрђге
товарищ джолдаш иптђш
тогда 1.ол/о  заманда/кере, алай болгъанда 2.алгъын ул вакытта, алай булгач
тоже да шулай ук, да
толпа джыйын, джоппу халык
толстый къалын, семиз, базыкъ калын, юан
только 1.къуру, джангыз 2.шо бир, тегеран 3.алай а, ёнге 4.огъуна, огъунакъ бары, лђкин
тон 1.(звук)таууш, тон 2.(цвет) тюр тон, тљсмер
тонкий 1.джукъа,ингичке 2.къуу, къатангы,назик юка, нђфис
торжественный 3.джити 4. амалгъа уста тантаналы
торжество байрам, къууанч тантана, ќићњ
торопиться ашыгъыргъа (ашыргъырмакъ) ашыг-ырга
торопливо ашыгъыб, ашыкъ, бушукъ ашыгып, кабаланып
торопливый ашыгъыш, гузаба,ашыгъыучу ашыгучан, ашыгыч
торчать чыгъыб/къараб/кёрюнюб/сымпайыб турургъа, чыгып (тырпаеп) тор-ырга
тоска 1.тансыкълыкъ. кюсеу 2.термилиу, мыдахлыкъ, сагъыныу сагыну, эч пошу
тот ол, о шул, теге, бусы
тотчас ол/о сагъатлай шунда ук, шул чакта ук
точка тамгъачыкъ нокта; урын
точно туура, тюз,тамам нђкъ, тљгђл, дљрес
точный сёзюне туура, тюз тљгђл, дљрес, ќыйнак
трава ханс,кырдык њлђн, чирђм
тракторист тракторист, тракторчу тракторчы
требование тилеу, даулау,излеу талђп
требовать,требоваться дауларгъа, излерге, тилерге талђп ит-ђргђ, кирђк
тревога къайгъы,къоркъуу, къуугъун, курку, тревога
тревожно,тревожный къоркъуулу, къайгъылы борчулы, шомланып
треугольник ючмюйюш љчпочмак
тронуть 1.тиерге 2.джюрек эрирге/джылыныргъа тия-ргђ, ал-ырга
труба быргъы,оджакъ торба, морќа, быргы
трубка быргъычыкъ, чырмау трубка, кљпшђ
труд иш,ишлеу, урунуу, къыйын хезмђт, ђсђр, кљч тњгњ
трудиться ишлерге, урунургъа, эшлђ-ргђ, тырыш-ырга
трудно,трудный къыйын. ауур авыр, кыен, читен
трудность къыйынлыкъ, ауурлукъ авырлык, кыенлык
трудовой 1.иш, урунуу 2.ишлеген, урунган эш, хезмђт
трудящийся ишчи, урунуучу хезмђт иясе, хезмђт итњче
туда ары,алайгъа шунда, тегендђ
туман туман/тубан, чарс томан
тут бында/мында, бунда/мунда,былайда биредђ, монда, шул чакта
туча булут болыт, кара болыт
тщательно кёл ашаб, эс ийиб ныклап, нык
ты сен син
тыл арт, арт джаны, тыл арт, тыл
тяжело,тяжелый ауур, къыйын, ачы авыр, читен, кыен
тянуть тартыргъа, созаргъа,барыргъа тарт-ырга, суз-арга, суыр-ырга
тянуться созулургъа, узалыргъа сузыл-ырга, уз-арга

 

 

Хостинг от uCoz