Кавказ тышында  алан (къарачаймалкъар) тукъумла Kavkaz tışında alan (qaraçaymalqar) tuqumla
Тюркде къуралгъан къарачаймалкъар сайтлада 
Кавказда болмагъан 15 алан (къарачай-малкъар ) тукъум джазылыбды.  Аладан тизме:

(скобкалада Къарачаймалкъарда ушаш болгъан тукъумну вариантын бергенме, ол демеклик Тюркде тукъумну терс джазыб къояргъа да болурла) http://www.ozemail.com.au/~karachay     бла    http://midas26.sitemynet.com 
Türkde quralğan qaraçaymalqar saytlada  Kavkazda bolmağan 15 alan (qaraçay-malqar ) tuqum cazılıbdı. Aladan tizme: (skobkalada Qaraçaymalqarda uşaş bolğan tuqumnu variantın bergenme, ol demeklik Türkde tuqumnu ters cazıb qoyarğa da bolurla) http://www.ozemail.com.au/~karachay   bla  http://midas26.sitemynet.com  
1.Аджулары (Ажулары болургъа болур) 1.Acuları (Acuları bolurğa bolur)  
2.Акъзеклери 2.Aqzekleri 
3.Айтемирлери 3.Aytemirleri 
4.Бийтуугъанлары 4.Biytuwğanları 
5.Боранлары (Лайпанланы атаул болургъа да болур) 5.Boranları (Laypanlanı atawl bolurğa da bolur) 
6.Къотакълары 6.Qotaqları 
7.Къуллары 7.Qulları 
8.Къулбеклери 8.Qulbekleri
9.Къапланлары 9.Qaplanları 
10.Лоулары 10.Lowları 
11.Лийлери 11.Liyleri 
12.Мамашлары (Мамышлары болургъа болур) 12.Mamaşları (Mamışları bolurğa bolur) 
13.Саманлары 13.Samanları 
14.Тезаклары 14.Tezakları
15.Туугъанлары 15.Tuwğanları 
   
Кипкелени Зареманы "Тюркдеги къарачай-малкъар диаспора" деген китабындан табылгъан, Къарачай-Малкъарда болмагъан 12 тукъум.
(скобкалада Къарачаймалкъарда ушаш болгъан тукъумну вариантын бергенме,  ол демеклик Тюркде тукъумну терс джазыб къояргъа да болурла)
Kipkeleni Zaremanı "Türkdegi qaraçay-malqar diaspora" degen kitabından tabılğan, Qaraçay-Malqarda bolmağan 12 tuqum. (skobkalada Qaraçaymalqarda uşaş bolğan tuqumnu variantın bergenme,  ol demeklik Türkde tuqumnu ters cazıb qoyarğa da bolurla) 
1.Джумбашлары
2.Шобайдакълары
3.Эльджоркъалары (Эльджорукълары болургъа болур)
(была Башхюйюк элдендиле)
1.Cumbaşları  2.Şobaydaqları  

3.El'corqaları (El'coruqları bolurğa bolur) (bıla Başhüyük eldendile)

4.Джебеллери
5.Гонайлары
6.Къысхалары (Сылпагъарланы атауул болургъа да болур)
4.Cebelleri  5.Gonayları   

6.Qıshaları (Sılpağarlanı atawul bolurğa da bolur) 

7.Сабайлары
8.Топчулары
9.Тёппелери
( была Доглат элдендиле)
7.Sabayları  8.Topçuları  

9.Töppeleri ( bıla Doglat eldendile) 

10.Будуйлары 
11.Гебохлары
12.Гергокълары (Гюрюклери болургъа болур)
(была Сириядандыла)
10.Buduyları  11.Gebohları  

12.Gergoqları (Gürükleri bolurğa bolur) (bıla Siriyadandıla)


Былай бла Кавказ тышында (Тюрк бла Сирияда ) 27  къарачаймалкъар тукъум барды.

PS.Бу 27 тукъумну ичинден Кавказда адамлары чыгъыб къалыргъа да болур, неда бир тукъумну бизде бир тюрлю тышында башха тюрлю айтылыб эки башхагъа саналыб къалыргъа да болурла.

Bılay bla Kavkaz tışında (Türk bla Siriyada ) 27 qaraçaymalqar tuqum bardı. 

PS.bu 27 tuqumnu içinden Kavkazda adamları çığıb qalırğa da bolur, neda bir tuqumnu bizde bir türlü tışında başha türlü aytılıb eki başhağa sanalıb qalırğa da bolurla.

Хостинг от uCoz