Home На главную 

Флаги российских тюркских республик (или c тюркским субъектообразующим народом) 
Россияда тюрк республикаланы (джумхуриетлени) байракълары.
Rossiyada türk respublikalanı (cumhurietleni)  bayraqları.

(байракъны къатында: дата республиканы парламенти(меджлиси),не Баш Совети 
байракъны бегитген заманын кёргюзеди) (bayraqnı qatında data respublikanı  parlamenti(meclisi), ne Baş Soveti bayraqnı begitgen zamanın körgüzedi)1.Алтайский флаг -Алтай Республика-2.06.1992- кёк бет "тюркню" алтай халкъны бети, акъ бет орусну бети-Altay Respublika-2.06.1992- kök bet "türknü" altay halqnı beti, aq bet orusnu beti  


2 Башкортостан байрагъы (башкирский национальный флаг)-Башкортостан Республика-1999 дж. кёк бет- ачыкълыкъ, намыслылыкъ,
акъ бет-мымырлыкъ,джуашлыкъ, джашил бет-джашауну ёмюрлюгю бла эркинлигин кергюзтедиле.
Ортада къурайя гокга ханс башкирлилени джети тукъумун кёргюзтеди:-
бурджан,къатай,кипчак,минг,табин,усерган,юрмат.Başkortostan Respublika-1999 c. kök bet- açıqlıq, namıslılıq, aq bet-mımırlıq,cuaşlıq,caşil bet-caşawnu ömürlügü bla erkinligin kergüztedile. Ortada qurayya gokga hans başkirlileni ceti tuqumun körgüztedi:- burcan,qatay,kipçak,miñ,tabin,usergan,ürmat.   

 Başkirlilini al bayrıq variantları -bashkir flag - Bashkortostan flag-1918дж  -1990дж


3.Флаг Республики Дагестан-Дагъыстан Республика Бу республикада кёб тюрлю халкъланы ичинде тюрк халкъла болуб кумукълула бла ногъайлыла джашайдыла. Аланы энчи байракъларын табалмагъанма. Республиканы байрагъы Россияны байрагъына ушашды. Россияны байрагъыны баш джанында акъ ызны , Дагъыстан байракъда  уа аны джашил бетли ызгъа аушдургъандыла. Дагъыстан халкъ ислам динли халкъды деген магъанада этгендиле алай 24.02.1994 дж.                                 Dağıstan Respublika Bu respublikada köb türlü halqlanı içinde türk halqla bolub kumuqlula bla noğaylıla caşaydıla.Alanı ençi bayraqların tabalmağanma. Respublikanı bayrağı Rossiyanı bayrağına uşaşdı. Rossiyanı bayrağını baş canında aq ıznı , Dağıstan bayraqda caşil betli ızğa awşdurğandıla. Dağıstan halq islam dinli halqdı degen mağanada etgendile alay 24.02.1994 c.

Qumuq bayraq- кумыкский национальный флаг -Qumuq bayraq Кумыкский национальный флаг

Ногайский флаг, ногайцы, nogay bayraq ногайский флаг -Noğay bayraq Ногъайлыла Къарачай-Черкес Республикада да джашайдыла


4.Къабарты-Малкъар Республика-4.08.1994дж байракъда бирча кёнделен 
кёксюл,акъ,джашил ызла ортасында ортасында Минги Тауну (Эльбрусну) сураты.
Кабардино-Балкарская Республика- флагБу КъМР-ни оффициал байрагъыды алай а къабартылыла (черкеслиле, адыгейлиле бла бирге)башха  байракъны джюрютюрге ёчдюле. 
Qabartı-Malqar Respublika-4.08.1994c bayraqda birça köndelen köksül,aq,caşil ızla ortasında ortasında Miñi Tawnu (Elbrusnu) suratı. Bu QMR offitsial bayrağıdı alay a  qabartılıla (çerkeslile, adıgeylile bla birge) başha  bayraqnı cürütürge öçdüle.

Малкъар аланла джыйылууларында бу байракъны сайлагъандыла кеслерине. Malqar alanla cıyılıwlarında bu bayraqnı saylağandıla keslerine.

5. Карачаево-Черкесская Республика - флаг-Къарачай-Черкес Республика-3.02.1994 дж Баш Совети (Парламенти)бегитгенди.Бу оффициал байракъды.Кёксюл бет-мамырлыкъны,рахатлыкъны-символу джашил бет-табигъатны,берекетни,акъылмалыкъны символу къызыл бет-халкъла арасы джылылыкъ бла джуукълукъну символу. Алай а къарачай халкъ арт заманга дери башха байракъланы ( былайда толу хапар) , черкес халкъ (къабартылыла-адыгейлиле бла бирге) башха байракъланы джаратыб
джюрютедиле.

Qaraçay-Çerkes Respublika-3.02.1994 c Baş Soveti (Parlamenti)begitgendi. Bu offitsial bayraqdı. Köksül bet-mamırlıqnı,rahatlıqnı-simvolu caşil bet-tabiğatnı,bereketni,aqılmalıqnı simvolu qızıl bet-halqla arası cılılıq bla cuwqluqnu simvolu Alay a qaraçay halq art zamaña deri başha bayraqlanı  (bılayda tolu hapar) , çerkes halq (qabartılıla-adıgeylile bla birge) başha bayraqlanı caratıb cürütedile.  


6.Республика Татарстан  Flag`s of Tatarstan - Татарстан-Tatarstan  

Былайда: биринчи уллу байракъ Татарстанны бюгюнгю оффициал кърал байрагъыды.
Биринчи гитче байракъ "Милли меджлисни" (татар миллет организация) байрагъы, 
экинчиси миллетчи Татар джамагъат центирни (тюрк националист организация) байрагъы, 
ючюнчю байракъны Татарстан парламенти 1991 дж. бегитиб артда ол джыл огъуна бюгюнгю байрагъына аушдургъанды.
Татарстанны бюгюнгню байрагъы Татар джамагъат центири джюрютген байракъны бетлерин тутады.
Алай а муслиман Акъай сурат бла Акъбешмюйюш джулдузну ортада акъ ызгъа буруб къойгъанды Татарстан Парламент

a.татарские, тюркские флаги  b.Татары tatarian  c.

Bılayda: birinçi ullu bayraq Tatarstannı bügüñü  offitsial qral bayrağıdı.Birinçi gitçe bayraq "Milli meclisni" (tatar millet organizatsiya) bayrağı, ekinçisi milletçi Tatar camağat tsentirni (türk natsionalist organizatsiya) bayrağı, üçünçü bayraqnı  Tatarstan parlamenti 1991 c. begitib artda  ol cıl oğuna bügüñü bayrağına awşdurğandı.Tatarstannı bügüñnü bayrağı Tatar camağat tsentiri  cürütgen bayraqnı betlerin tutadı.Alay a musliman Aq-Ay surat bla Aq-Beşmüyüş culduznu ortada aq ızğa burub qoyğandı Tatarstan Parlament.


7.Тувинцы, флаг Республики Тыва  (Тува)-Тува-Tuva (Tıva)  


8.Саха-Якутия, Saha-Yakutiya якутский флаг-Саха-Якутия-Saha-YAkutiya  


9.чуваши, флаг Республики Чувашия-Чувашия-Çuvaşiya

 


10.Долгано-Ненецкий автономный округ-Республикадан гитче автономиясы болгъан
Долгъан-Ненец автоном округ Шимал-(Кюзей) Сибирде -
Respublikadan gitçe avtonomiyası bolğan Dolğan-Nenets avtonom okrug

                               Created Ahmad Salpagarov  © march-december 2002-2003

Рейтинг@Mail.ru
Хостинг от uCoz