al betge / bolüm bashina


Сайтны "сылпагъар" бёлюмюн джарашдыргъанда  бу кишиледен хапарла эшитгенме, бу китабладан окъугъанма.
Saytnı(site'ni) "sılpağar" bölümün caraşdırğanda  bu kişileden haparla eşitgenme, bu kitabladan oquğanma. 


1.Сылпагъарланы Окъуб Зекерия улу (джашагъаны 1909-1989дж)
2.Сылпагъарланы Хаджи-Махмуд Зекерия улу (джашагъаны 1912-1994дж)
3.Сылпагъарланы Башир (Нарсанадан) (1924/26 туугъан)
4.Сылпагъарланы Ислам Мухаммад улу (1930 дж туугъан)

5."Къарачай халкъ джырла" Москва 1969дж
6."Къарачай-малкъар фольклор" Нальчик 1996дж
7."Къарачай малкъар халкъ джырла" Нальчик 2001дж
8."Къарачаймалкъар-Орус сёзлюк" Москва 1989дж.
9."Бырмамытны джыры" Лайпанланы Сейит Черкесск 1987дж.

1.Sılpağarlanı Oqub Zekerya ulu (caşağanı
1909-1989c)

2.Sılpağarlanı Haci-Mahmud  Zekerya ulu (caşağanı 1912-1994c) (менде сураты джокъду suratı coqdu)
3.Silpağarlani  Başir (Narsanadan) (1924/26 tuwğan) 
4.Sılpağarlanı İslam Muhamad ulu (1930 tuwğan)

5."Qaraçay halq cırla" Moskva 1969c 6."Qaraçay-malqar fol’klor" Nal’çik 1996c 7."Qaraçay malqar halq cırla" Nal’çik 2001c 8."Qaraçaymalqar-Orus sözlük" Moskva 1989c. 9."Bırmamıtnı cırı" Laypanlanı Seyit Çerkessk 1987c.

 


     1.ОКЪУБ 1969дж (1909-1990)

 

1.OQUB 1969c(1909-1990)
бу 2 джанындан этилген суратда- КъартДжуртдагъы ташда 1987 джыл джазылгъанды Сылпагъар генеалогия - Сылпагъар атабабабыздан атлаб Науруз бабабызгъа дери. Къартджуртда Хасан,Добар атаул тургъандыла.

bu 2 canından etilgen suratda, QartCurtdağı taşda 1987cıl cazılğandı Sılpağar genealogy Sılpağar atabababızfan atlab Nawruz bababızğa  deri (başha betlege qara).QartCurtda Hasan em Dobar ataul turğandıla.

4.  

Ислам/ İslam 

 

 

Сылпагъарладан талай джаш сюргюнден (Орта Азиядан) къайтхан 1957 джылда (солдан онга-сюелгенден олтургъанга) Мазан, Хасан, Хусей, Ильяс, Али. Хасан (Хопай) "Гапалау" джырын не замандада  ариу джырлаучу эди- эсимде къалгъаны.
Sılpağarladan talay caş sürgünden (Orta Aziyadan) qaythan 1957 cılda (soldan oña-süelgenden olturğaña) Mazan, Hasan, Husey, İl’yas, Ali. Hasan (Hopay) "Gapalaw" cırın ne zamandada  ariw cırlawçu edi- esimde qalğanı. 
   

Бу бетни(сайфаны) этилгени май 2003 дж-----------Bu betni (sayfanı) etilgeni mayis 2003c        

Хостинг от uCoz